Möt Ann-Christin Hagel, lärarstudent på Luleå tekniska universitet

På vilket sätt är du involverad i utbildning?
Jag går termin 6 på lärarprogrammet, där jag utbildar mig till gymnasielärare (inkl grundskolans senare år) i engelska och svenska.
Hur ser ditt ideala klassrum ut? 
Jag tror att vi i högre grad behöver anpassa undervisningen i skolan så att den motsvarar fler av de kunskaper som efterfrågas utanför skolans väggar. Eftersom digital teknik dominerar utanför skolan så bör denna i högre grad finnas tillgänglig även i skolan. Jag tänker mig därför att det i mitt ideala klassrum ska finnas tillgång till datorer och annan relevant teknisk utrustning med hjälp av vilken jag/vi kan ”förenkla, motivera och utbilda”.
Antalet elever i mitt ideala klassrum är inte fler än tjugo eftersom jag är övertygad om att antalet elever per lärare har betydelse för vilken tid man kan ägna varje enskild elev (även om viss forskning sägs hävda att gruppens storlek saknar betydelse för lärandet). Här ska, i direkt anslutning till klassrummet, finnas ett antal mindre grupprum för att bättre kunna möta varje elevs enskilda behov (tex av lugn och ro, eller tvärtom…) och sätt att lära. Man kan också tänka sig ett antal mobila skärmväggar, och mobil möblering, så att man kan dela upp klassrummet efter behov.
I mitt ideala klassrum ser jag gärna ”klassrumsöverskridande samarbete” med andra lärare, såväl inom de ämnen jag själv undervisar, som ämnesövergripande.
Nämn något som du tycker är viktigt att diskutera på ett Edcamp?
 Hur man på ett bra och effektivt sätt nyttjar digitala hjälpmedel; Hur arbetar verksamma lärare idag med dessa? Bra nätbaserade läromedel, finns det/används det? Vad är möjligt att göra inom skolans ramar idag och hur kan man jobba vidare. Vilka fördelar respektive problem har man stött på? (Handfasta tips från de som jobbar ute i skolorna alltså!) Jag tror att detta är en fråga som fler med mig funderar på, ”hur:et”, dvs hur kan vi använda IT/digitala media i undervisningen på ett relevant sätt.
Är du aktiv i sociala medier på något sätt?
Nej, jag är inte det idag (om du tänker på eget skrivande på Facebook/Twitter/blogg).  Däremot följer jag med intresse ett antal bloggar som har skolfrågor i fokus. Jag är aktiv ”browsare” och läsare men ej skribent. Saknar Facebookprofil.
Detta är f.ö. också en fråga som jag skulle vilja lyfta på ett Edcamp; nyttan av och möjligen till och med krav på (??) eget engagemang i sociala medier.
Tack för intervjun Ann-Christin!
Intervju genomförd av Elisabeth Landström på Edcamp Luleå (2012-04-19)
Annonser

Möt Elisabeth Karlsson IKT-pedagog och verksamhetsutvecklare

På vilket sätt är du involverad i utbildning?

Jag är i grunden lärare men arbetar som verksamhetsutvecklare/IKT-pedagog i Kalix. Det innebär främst att jag har hand om skolutvecklingsfrågor på central nivå. Jag har varit med i arbetet med att ta fram en pedagogisk IKT-plan för Kalix kommuns skolor. På Manhemsskolan som är en 7-9 skola har vi introducerat 1:1 fullt ut.

Hur ser ditt ideala klassrum ut?

Jag är mycket intresserad av datorer i lärandet och tror mycket på att det fysiska rummet är grunden för en bra lärandemiljö. Steve Heppell är som en guru för mig och hans tanke om att ”slå ut väggar” för att skapa öppna ytor tilltalar mig. Det ska finnas möjlighet till olika typer av lärande. Sedan är det viktigt att försöka skapa en bra psykosocial miljö där värdegrunden manifesteras i klassrummet.

Nämn något som du tycker är viktigt att diskutera på ett Edcamp?

Jag skulle vilja diskutera hur vi ska nå till det som brukar kallas omdefinerat lärande*, och då tänker jag på hur man ska utveckla och reflektera över användningen av datorer i undervisningen.

Är du aktiv i sociala medier på något sätt?

Jag har jobbat mycket med bloggar och sociala medier genom mitt arbete som IKT-pedagog.

Jag finns på twitter som @Elisabeth_kalix

.Tack för intervjun Elisabeth.

Av Elisabeth Landström (Edcamp Luleå 2012-04-19)

* Omdefinierat lärande är när man når helt nya uppgifter och använder ex. datorer till andra saker än att bara ersätta penna med word/pages. Se exempel på en omdefinierad lektion här. Läs mer om Dr Ruben R Puenteduras SAMR-modell.

Möt Frida Marklund, Universitetsadjunkt på Luleå tekniska universitet

På vilket sätt är du involverad i utbildning?

Jag är universitetsadjunkt och arbetar på institutionen för Konst, kommunikation och lärande. Jag är utbildad i svenska och bild, och har nu kurser i litteratur och kreativt skrivande

Hur ser ditt ideala klassrum ut?

Om man skulle få fantisera så vill jag ha mycket yta med en dynamisk möblering. Det ska finnas rik tillgång till olika typer av material och digital teknik som möjliggör både enskilt arbete och arbete i grupp. I ett digitalt klassrum med verktyg som datorer, ipads osv  möjliggörs en delakultur som i sin tur vidgar elevernas vyer till att även sträcka sig utanför klassrummet. Det är viktigt att eleverna får komma till ”sitt” klassrum och känna att de äger rummet och att de även kan påverka sin skolvardag, både hur det fysiskt ska se ut men även ha inflytande över verksamhetens inre arbete.

Nämn något som du tycker är viktigt att diskutera på ett Edcamp?

Samhällets syn på skolan. Skolan och yrkets status. Vad är ”flumskola” egentligen?

Är du aktiv i sociala medier på något sätt?

Jag använder facebook och har nyligen börjat twittra @marklundfrida

Jag har bloggat tidigare, men det var mer på uppdrag för en lokaltidning. Tidigare skrev jag fanzines.

Tack för intervjun Frida.

Av Elisabeth Landström (Edcamp Luleå 2012-04-19)Luleås första Edcamp genomfört

Ett gäng intresserade och engagerade skolmänniskor träffades på LTU under torsdagskvällen (19/4)  för att delta i premiären av Luleås första Edcamp.  Det var personer från olika delar inom det  pedagogiska fältet, allt från lärarstudenter som är på väg ut i ”verkligheten” till verksamma lärare och verksamhetsutvecklare. Efter en kort introduktion om Edcamps syfte och hur upplägget på kvällen skulle organiseras, så började deltagarna skriva post-it-lappar med ämnen som de ville diskutera. Dessa hängdes sedan upp på vår ”grid” på whiteboardtavlan (se nedan). Deltagarna valde sedan ämne och gick till det bord som ämnet skulle diskuteras vid. Efter två pass  minglade vi och deltagarna fikade samtidigt som alla valde nya ämnen som de ville ventilera.

Samtalen vid borden hade en hög nivå och  kretsade bl a kring  kring  läxans vara eller icke vara för lärandet, hur vi kan få eleverna motiverade i lärandet, datorn som hjälpmedel i det entreprenöriella lärandet, ”flipped classroom”, men även problemställningar om hur man kan nå ett omdefinerat lärande.

Under kvällen så hade vi även igång www.todaysmeet.com/edcamplulea där vi bjöd in andra som inte var där IRL att delta och komma med frågeställningar. Några nappade på det, men vi använde även den kanalen för att skriva korta citat som vi lyssnade av vid diskussionerna. Gå in och läs mer på länken ovan.

Sammantaget var det en mycket lyckad kväll där just möjligheten att dela med sig av egna erfarenheter och funderingar genererar fler frågor och får nya infallsvinklar på problem. Genom att sätta ord på sina egna tankar och få möjlighet att mötas utvecklas man vidare och den egna professionaliteten stärks. Detta är min övertygelse.

Vi kom överens om att vi ska träffas igen till hösten och försöka locka fler att delta.

Slutligen ett stort tack till Luleå tekniska universitet och institutionen för Konst, kommunikation och lärande som bistod med lokal samt Grafit Luleå som bjöd på fikat.

Rörelsen växer sig över landet

Edcamprörelsen växer stadigt i Sverige och många nya knytkonferenser har skapats där lärare går samman och utbyter idéer med varandra. Det känns som om den här typen av konferenser har kommit för att stanna. Utgångspunkten att gå tillsammans under icke konventionella former och få möjlighet att ventilera sina pedagogiska tankar i möten som dessa berikar och vidgar vyerna. Det är vår övertygelse.

I en alldeles nystartad nationell sajt som går under namnet Edcamp Sverige finns alla Sveriges olika knytkonferenser samlade. Som exempel hade Partille i Göteborg sin första Edcamp den 14/3 och Västerås har sin första träff den 28/3. I den ovan nämnda samlingssajten kan man även läsa ett bra inlägg i Skollyftet där Anna Kaya  skriver mer om hennes tankar till idén att dra igång det här och tankarna till Edcamp som fenomen. Hon har även skrivit ett bra blogginlägg och sammanfattat Edcamp Stockholms andra träff nu senast i februari

Den 19 april är det dags för detta att ske  i Luleå. Så tveka inte att anmäla dig NU. Många är redan anmälda och platserna är begränsade.